სასწავლო პროგრამების დანართების ფორმებ

 

სასწავლო გეგმის წარმოდგენის ფორმის ჩამოტვირთვა

მწვრთნელის/მწვრთნელების კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მონაცემების წარმოდგენის ფორმის ჩამოტვირთვა

სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული შესასწავლი თემების დადგენის ანგარიშის ფორმის ჩამოტვირთვა