სარეკომენდაციო სახელმძღვანელოები

 

 

სასწავლო პროგრამების შემუშავების სახელმძღვანელო პროგრამების მიმწოდებლებისთვის

სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამების ხარისხის შემფასებელთათვის

ადამიანური რესურსების მართვა

პროექტების შემუშავება, მართვა და მონიტორინგი

მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა/მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება